De Sall am Servais-Haus war strubbelvoll, wéi de Nico Helminger den 1. Juli 2014 säi Präis offiziell iwwerreecht kritt huet. Et war gutt waarm ënnert dem Daach, an di puer Leit, di d’Chance haten no bei der Ventilatioun ze sëtzen, haten d’grousst Lous gezunn. Awer och all di aner, déi dat Glëck nëtt haten, goufen trotzdem verwinnt. Musikalesch vun United Instruments of Lucilin a literaresch souwisou. Schued dat deen Owend nëtt gefilmt ginn ass, mir hunn eis herrlech  amuséiert a sou vill gelaacht ass nach seelen op enger Präisiwwerreechung ginn… E grousse Merci den Hären Helminger fir hiren staarken Optrëtt an nach eemol eis ganz häerzlech Félicitatiounen un den Nico fir de Servais-Präis.  De Gedichtband « Abrasch » fannt Dir op www.editionsphi.lu/home/366-abrasch.html  a wann Dir Loscht huet, méi gewuer ze ginn, kuckt och op www.autorenlexikon.lu (ënnert Nico, obschonn ënnert Guy Helminger och ganz vill steet :-) ). A wann Dir eisen Interview mam Nico a mam Guy Helminger nach nëtt sollt gelies hunn, kënne mer Iech eis Newsletter Blooks och wäermsten recommandéieren.